ĐÀO TẠO NHÀ TƯ VẤN, NHÀ ĐÀO TẠO, NHÀ HUẤN LUYỆN

Lộ trình trở thành Nhà Huấn Luyện Doanh Nghiệp

1.Consultant (Nhà Tư Vấn): 

Trải qua 3 khóa học Nhà Tư Vấn trong thời gian 6 tháng có thể tham gia 

 • Đánh giá sức khỏe doanh nghiệp
 • Báo cáo hiện trạng
 • Tư vấn giải pháp cho doanh nghiệp

2. Trainer (Nhà Đào Tạo)

Cần hoàn thành 2 khóa học trong thời gian 3 tháng để trở thành Nhà Đào Tạo, có thể tham gia:

 • Đào tạo thực chiến chủ doanh nghiệp và đội nhóm
 • Đào tạo Inhouse doanh nghiệp
 • Đào tạo đội ngũ Nhà tư vấn

3. Coach (Nhà Huấn Luyện):

Sau khi hoàn thành các khóa học Consultant và Trainer, cần trải qua khóa học Coach gồm 2 khóa học. Tổng thời gian để trở thành Nhà Huấn Luyện là 12 tháng. 

Khi trở thành Nhà Huấn luyện, có thể đồng hành cùng Vercon tham gia:

 • Huấn luyện chủ doanh nghiệp
 • Huấn luyện doanh nghiệp
 • Tái cấu trúc doanh nghiệp
 • Mua bán sáp nhập doanh nghiệp
 • Thiết lập các thương vụ đầu tư đầu tư, mua bán sáp nhập