GÓI GIẢI PHÁP TƯ VẤN

  • KHÁM TỔNG QUAN SỨC KHỎE DOANH NGHIỆP

Thông qua việc khảo sát thực tế, khách hàng sẽ có được bản Báo cáo thực trạng sức khỏe doanh nghiệp của mình. Được xây dựng lộ trình phù hợp với mục tiêu và năng lực thực tế, được đo lường và đánh giá kết quả

  • THẨM ĐỊNH DOANH NGHIỆP

Khảo sát chi tiết và thẩm định công ty qua các hình thức Thẩm định về tài chính và thẩm định giá trị doanh nghiệp, đưa ra số liệu chính xác về hiệu quả hoạt động, nhận diện những rủi ro hiển hiện và tiềm ẩn để từ đó tránh rủi ro, tăng tỉ lệ thành công của thương vụ đầu tư hoặc M&A

  • TƯ VẤN GIẢI PHÁP TỔNG QUAN CHO DOANH NGHIỆP

Cung cấp cho chủ doanh nghiệp giải pháp tổng thể về vận hành, quản trị tài chính và quản trị doanh nghiệp

  • TƯ VẤN TÀI CHÍNH VÀ QUẢN TRỊ THEO THÁNG

Thiết lập đội ngũ tư vấn tài chính và quản trị doanh nghiệp cố định, hỗ trợ các giải pháp tư vấn kịp thời cho doanh nghiệp

  • TƯ VẤN SỰ VỤ, DỰ ÁN

Thực hiện các hoạt động tư vấn theo yêu cầu: tư vấn lập phương án vay, tư vấn lập dự án đầu tư….

  • TƯ VẤN THEO YÊU CẦU

Thực hiện tư vấn theo yêu cầu của doanh nghiệp đưa ra theo dự án hay sự vụ