LỘ TRÌNH TRỞ THÀNH NHÀ HUẤN LUYỆN DOANH NGHIỆP

Lộ trình trở thành Nhà Huấn Luyện Doanh Nghiệp

NHÀ TƯ VẤN - CONSULTANT

6 tháng – 3 khóa học

  1. Certification Of Diag Consultant (CDC)
  2. Certification Of Expert Consultant (CXC)
  3. Certification Of Professional Consultant (LPC)
NHÀ ĐÀO TẠO - TRAINER

3 tháng – 2 khóa học

  1. Certification Of Expert Trainer (CXT)
  2. License Of Professional Trainer (LPT)
NHÀ HUẤN LUYỆN - COACH

3 tháng – 2 khóa học

  1. Certification Of Coach (CC)
  2. License Of Coach (LC)