Tại sao doanh nghiệp Startup cần quan tâm đến báo cáo tài chính?

Đối với doanh nghiệp startup thì ngoài báo cáo kinh doanh thì báo cáo tài chính có vai trò quyết định đến sự phát triển của doanh nghiệp. Nó cho biết tình hình doanh thu, lợi nhuận cũng như dòng tiền của doanh nghiệp trong một tháng, một quý, một năm như thế nào. Vậy báo cáo tài chính là gì? Báo cáo tài chính có vai trò như thế nào đối với doanh nghiệp? Hãy tìm hiểu chi tiết trong bài viết dưới đây của Vercon.

I. Vai trò của báo cáo tài chính đối với sự phát triển của doanh nghiệp Startup

Báo cáo tài chính mang lại rất nhiều ý nghĩa quan trọng đối với bất kỳ doanh nghiệp nào, đặc biệt là doanh nghiệp startup. Đó là những báo cáo được trình bày hết sức tổng quát, phản án tổng quan nhất về tình hình tài sản, tài chính, các khoản nợ, nguồn hình thành tài sản và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Báo cáo tài chính có những vai trò cụ thể như: 

– Thể hiện tổng thể tình hình kinh tế của doanh nghiệp, các tài sản hiện có, các thông tin về nguồn vốn sở hữu,…tóm lại các chủ thể tiếp nhận báo cáo tài chính có thể nắm bắt được tình hình tài chính của doanh nghiệp.

– Hỗ trợ đánh giá tình hình, kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Từ đó doanh nghiệp có thể kiểm tra, giám sát quá trình sử dụng vốn và khả năng huy động vốn của doanh nghiệp.

– Cung cấp số liệu, thông tin phục vụ cho việc đánh giá, nghiên cứu tình hình kinh tế. Từ những báo cáo tài chính riêng lẻ có thể tổng hợp báo cáo tài chính của mỗi ngành nghề, từ đó phục vụ hoạt động nghiên cứu kinh tế vĩ mô. 

– Hỗ trợ quá trình phát triển của doanh nghiệp bằng cách thể hiện đúng thực trạng doanh nghiệp. Giúp chủ sở hữu có thể lựa chọn những quyết sách để khắc phục, duy trì và phát triển kinh tế của doanh nghiệp.

II. 5 bộ chỉ số tài chính quan trọng mà doanh nghiệp startup cần lưu ý

1. Tỷ lệ thanh khoản

Tỷ lệ thanh khoản là các tỷ số tài chính đo lường khả năng của công ty để trả nợ cho cả nghĩa vụ ngắn hạn và dài hạn. Các tỷ lệ thanh khoản phổ biến bao gồm:

– Tỷ lệ hiện tại = Tài sản hiện tại / Nợ ngắn hạn (đo lường khả năng của công ty trong việc thanh toán các khoản nợ ngắn hạn với tài sản hiện tại)

Phân tích khả năng thanh toán thông qua Báo cáo tài chính

(Ảnh minh hoạ)

– Tỷ lệ kiểm tra axit = Tài sản hiện tại – Hàng tồn kho / Nợ ngắn hạn (đo lường khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của công ty với tài sản ngắn hạn)

– Tỷ lệ tiền mặt = Tiền và các khoản tương đương tiền / Nợ ngắn hạn (đo lường khả năng của công ty trong việc thanh toán các khoản nợ ngắn hạn bằng tiền và các khoản tương đương tiền)

– Tỷ lệ dòng tiền hoạt động = Dòng tiền hoạt động / Nợ ngắn hạn (là thước đo số lần công ty có thể trả hết các khoản nợ hiện tại bằng tiền mặt được tạo ra trong một khoảng thời gian nhất định).

2. Tỷ lệ đòn bẩy

Tỷ lệ đòn bẩy đo lường số vốn xuất phát từ nợ. Nói cách khác, tỷ lệ tài chính đòn bẩy được sử dụng để đánh giá mức nợ của doanh nghiệp. Các tỷ lệ đòn bẩy phổ biến bao gồm:

– Tỷ lệ nợ = Tổng nợ phải trả / Tổng tài sản (đo lường số tiền tương đối của một tài sản của công ty được cung cấp từ nợ)

– Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu = Tổng nợ phải trả / Vốn cổ đông (tính toán trọng số của tổng nợ và nợ phải trả tài chính so với vốn cổ đông)

 – Tỷ lệ bảo hiểm lãi = Thu nhập hoạt động / Chi phí lãi vay (xác định mức độ dễ dàng mà một công ty có thể trả chi phí lãi vay)

– Tỷ lệ bao phủ dịch vụ nợ = Thu nhập hoạt động / Tổng dịch vụ nợ (xác định mức độ dễ dàng của một công ty có thể trả nghĩa vụ nợ của mình)

3. Tỷ lệ hiệu quả

Tỷ lệ hiệu quả còn được gọi là tỷ lệ tài chính hoạt động, được sử dụng để đo lường mức độ hiệu quả của một công ty sử dụng tài sản và tài nguyên  của mình. Các tỷ lệ hiệu quả phổ biến bao gồm:

– Tỷ lệ vòng quay tài sản = Doanh thu thuần / Tổng tài sản (đo lường khả năng của công ty để tạo doanh số từ tài sản)

– Tỷ lệ vòng quay hàng tồn kho = Giá vốn hàng bán / Hàng tồn kho trung bình (đo lường số lần hàng tồn kho của công ty được bán và thay thế trong một khoảng thời gian nhất định)

– Tỷ lệ doanh thu phải thu = Doanh thu tín dụng ròng / Các khoản phải thu trung bình (đo lường số lần công ty có thể biến khoản phải thu thành tiền trong một khoảng thời gian nhất định)

– Số ngày bán hàng trong tỷ lệ hàng tồn kho = 365 ngày / Tỷ lệ vòng quay hàng tồn kho (đo lường số ngày trung bình mà một công ty nắm giữ hàng tồn kho trước khi bán cho khách hàng)

4. Tỷ suất lợi nhuận

Tỷ suất lợi nhuận dùng để đo lường khả năng tạo thu nhập liên quan đến doanh thu, tài sản của bảng cân đối, chi phí hoạt động và vốn chủ sở hữu. Các tỷ lệ tài chính sinh lời phổ biến bao gồm:

– Tỷ lệ lãi gộp = Lợi nhuận gộp / Doanh thu thuần (so sánh lợi nhuận gộp của một công ty với doanh thu thuần của công ty để cho thấy công ty kiếm được bao nhiêu lợi nhuận sau khi thanh toán hết giá vốn hàng bán)

– Tỷ lệ ký quỹ hoạt động = Thu nhập hoạt động / Doanh thu thuần (so sánh thu nhập hoạt động của một công ty với doanh thu thuần của công ty để xác định hiệu quả hoạt động)

– Tỷ lệ lợi nhuận trên tài sản = Thu nhập ròng / Tổng tài sản (đo lường mức độ hiệu quả của một công ty sử dụng tài sản của mình để tạo ra lợi nhuận)

– Tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu = Thu nhập ròng / Vốn cổ đông (đo lường mức độ hiệu quả của một công ty sử dụng vốn chủ sở hữu của mình để tạo ra lợi nhuận)

5. Tỷ lệ giá trị thị trường

Tỷ lệ giá trị thị trường được sử dụng để đánh giá giá cổ phiếu của một cổ phiếu của công ty. Tỷ lệ giá trị thị trường phổ biến bao gồm:

– Tỷ lệ giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu = Vốn cổ đông/tổng số cổ phiếu đang lưu hành (tính toán giá trị trên mỗi cổ phiếu của một công ty dựa trên vốn chủ sở hữu có sẵn cho các cổ đông)

– Tỷ lệ lợi tức cổ tức = Cổ tức trên mỗi cổ phiếu / Giá cổ phiếu (đo lường mức cổ tức được quy cho các cổ đông so với giá trị thị trường trên mỗi cổ phiếu)

– Thu nhập trên mỗi cổ phần tỷ lệ = Thu nhập ròng / Tổng số cổ phiếu đang lưu hành (đo lường mức thu nhập ròng kiếm được cho mỗi lần chia sẻ)

– Tỷ lệ thu nhập giá = Giá cổ phiếu / Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (so sánh giá cổ phiếu của công ty với thu nhập trên mỗi cổ phiếu)

Báo cáo tài chính của một doanh nghiệp startup được hiểu giống như một bộ sơ yếu lý lịch cơ bản nhất về việc tình hình kinh doanh, cơ cấu tài sản cũng như dòng tiền của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các startup cũng nên tham khảo báo cáo tài chính của các công ty cùng ngành để biết được tình hình kinh doanh của họ. Quan trọng nhất là cần biết cơ cấu hợp lý cho chi phí hạng mục như tỷ lệ giá vốn, chi phí quảng cáo, bán hàng, quản lý… trên doanh thu để xác định thông số phục vụ cho việc lập kế hoạch giá bán, chính sách bán hàng và quản trị các chi phí.