TƯ VẤN TÁI CẤU TRÚC

  • Tư vấn xây dựng chiến lược 
  • Tái cấu trúc tài chính
  • Tái cấu trúc nhân sự
  • Xây dựng bản chào kêu gọi vốn
  • Thẩm định, rà soát doanh nghiệp